MT Maritiemfreelancer

"De match tussen opdrachtgever en freelancer".

IMO Scheeps Rapporterings Systeem (SRS-NLD).


Dit systeem wordt gebruikt in de gids. Een verkorte versie van het volledige systeem hieronder: Download hier: De IMO SRS-NLD
AALPHASchip.
Naam, roepnaam of scheepsstation identiteit en vlag.
BBRAVODatum en tijd van.
Datum en tijd van Een 6-cijferige groep geven dag van de maand (eerste twee cijfers), evenement uren en minuten (laatste vier cijfers). Als er andere dan UTC staat tijdzone gebruikt.  
CCHARLIEPositie.
Een 4-cijferige groep geven breedtegraad in graden en minuten suffix N (noord) of S (zuid) en een 5-cijferige groep geven lengte in graden en minuten achtervoegsel E (Oost) of W (west), of…..
DDELTAPositie
Ware peiling (eerste 3 cijfers) en afstand (state afstand) in nautische mijlen van een duidelijk vastgesteld landmark (state landmark.
EECHOWare koers.
 Een 3-cijferige groep. F FOXTROT Snelheid in knopen en tienden van knopen. Een 3-cijferige groep.
GGOLFHaven van vertrek.
Naam van de laatste aanloophaven.
H
HOTEL
Datum, tijdstip en de plaats van binnenkomst in het systeem.
Entry tijd uitgedrukt in (B) en in het verkeer positie uitgedrukt in (C) of (D).
IINDIABestemming en verwachte tijd van aankomst.
Naam van de haven en de datum tijdgroep uitgedrukt in (B).
JJULIETPiloot.Aangeven of een diepe zee of plaatselijke loods aan boord is.
KKILODatum, tijdstip en de plaats van verlaten van het systeem.
Uitgangstijd uitgedrukt in (B) en afrit positie uitgedrukt in (C) of (D).
LLIMARoute-informatie.
Beoogde koers.
MMIKERadio.Staat volledige namen van de communicatie stations / frequenties bewaakt.
NNOVEMBERTijd volgend verslag.
Datum tijd groep uitgedrukt in (B).
OOSCARMaximale actuele.
4 cijferige groep geven meters en centimeters statische diepgang in meters. 
PPAPALading aan boord.
Lading en een korte beschrijving van een gevaarlijke lading als alsmede schadelijke stoffen en gassen die kunnen in gevaar brengen van personen of het milieu.
QQUEBEC
Defecten, schade, gebreken beschadigingen of andere tekortkomingen.
Een korte beschrijving van de gebreken, beschadigingen, gebreken of andere beperkingen.
R
ROMEO
Beschrijving van de vervuiling of gevaarlijke goederen gevaarlijke goederen verloren overboord.
Beschrijving van de vervuiling of gevaarlijke goederen gevaarlijke goederen verloren overboord; Korte details van de soort vervuiling (olie, chemicaliën, enz.) of positie uitgedrukt als overboord verloren in (C) of (D).
SSIERRAWeersgesteldheid.
Een korte beschrijving van het weer en de zee omstandigheden.
TTANGOSchip vertegenwoordiger en / of eigenaar.
Details van de naam en gegevens van de vertegenwoordiger van het schip en / of eigenaar voor het verstrekken van informatie.
UUNIFORMGrootte van het schip en het type.
Details van de lengte, breedte, tonnage en type etc als nodig.
VVICTORMedisch personeel.
Arts, artsen 'assistent, verpleegkundige, geen medic.
WWHISKEYTotaal aantal personen aan boord.
Staat het nummer.
XX-RAYDiversen.
Alle andere informatie.

 

The IMO Standard Ship Reporting System (SRS-ENG). 

 

This system is used throughout the Guide. An abbreviated versioof the full system is shown belowDownload hier: De IMO SRS-ENG
A ALPHA
Ship.Name, call sign or ship station identity and flag.
B BRAVODate and time of event.A 6 digit group giving day of month (first two digits), hours and minutes (last four digits). If other than UTC state time zone used.
C CHARLIEPosition.A 4 digit group giving latitude in degrees and minutes suffixed with N (North) or S (South) and a 5 digit group giving longitude in degrees and minutes suffixed with E (East) or W (West): or.
D DELTAPosition.
True bearing (first 3 digits) and distance (state distance) in nautical  
miles from a clearlidentified landmark (state landmark). 

E ECHOTrue course.A 3 digit group.
F FOXTROTSpeed iknots and tenthoknots.A 3 digit group.
G GOLFPort odeparture.Name olast porof call.
H HOTELDate, time and poinoentry into system.
Entry time expressed as i(B) and entry position expressed    as in (Cor (D). 
I INDIADestination and expectetime of arrival.Name of port and date time group expressed as in (B).
K KILODate, time and point exit from system.Exit time expressed as in (B) and exxit position of expressed as in (C) or (D).
l LIMARoute information.Intended track.
M MIKERadio.State in full names of communications stations / freqencies guarded.
N NOVEMBERTime of next report.Date time group expressed as in (B).
O OSCARMaximum present static draught in metres.4 digit group giving metres and centimetres.
P PAPACargo on board.Cargo and brief details of any dagerous cargoes as well as harmful substances and gases that could en danger persons or the environment.
Q QEBECDefects, damage, deficiencies, limitations.Brief details of defects, damage, deficiencies, or other limitations.
R ROMEODescription of pollution or dangerous goods lost overboard.Brief details of type of pollution (oil, chemicals, etc) or dangerous goods lost overboard; position expressed as in (C) or (D).
S SIERRAWeather conditions.Brief details of weather and sea conditions prevailling.
T TANGOShip's representative and  / or owner.Details of name and particulars of ship's representative.
U UNIFORMShip size and type.Details of length, breadth, tonnage and type  ect, as required.
V VICTORMedical personnel.Doctor, physicians'assistant, nurse, no medic.
W WHISKEYTotal number of persons on board.State number.
X X-RAYMiscellaneous.Any other information.