MT Maritiemfreelancer

"De match tussen opdrachtgever en freelancer".

Hydrografie.

Hydrografie:

(Oudgrieks: ὕδωρ (hudōr) betekent "water" en γράφειν (graphein) betekent "(be)schrijven") is de wetenschap die zich bezighoudt met het beschrijven van de waterbodem. 

In het kort kan men zeggen dat hydrografie landmeten op het water is. Belangrijk bij hydrografie is meten, zoals de diepte, de samenstelling van het water en de zeebodem, het getij, de golven en de stroming. 

Deze metingen voert de hydrograaf uit vanaf het water of het land met behulp van hydrografische apparatuur en een hydrografisch vaartuig. 

Er zijn verschillende hydrografische methoden die toegepast kunnen worden om een hydrografische opneming uit te voeren. 

Vervolgens worden deze hydrografische data verwerkt met hydrografische software. 

Na de bewerking in de software kunnen de meetgegevens weergegeven worden in hydrografische kaarten, profielen, volumes, tabellen en grafieken.

De hydrografie heeft zeer veel toepassingen in het dagelijks leven. 

Het beroepenveld bestaat uit overheidsinstellingen, baggerbedrijven, offshorebedrijven en opnemingsbedrijven. 

 De manier waarop de hydrografie tegenwoordig wordt toegepast, en de manier waarop, is anders dan die in het verleden, van de hydrografische geschiedenis.

Maatschappelijk Belang: 

Om vaarwegen bevaarbaar te houden is het belangrijk dat stadsgrachten, stadssingels, kanalen, rivieren, havens en zeeën regelmatig opgenomen worden. 

De haven van Rotterdam bijvoorbeeld wordt door ongeveer 165.000 schepen per jaar aangedaan. Deze grote wereldhaven heeft een erg belangrijke rol in de economie van Nederland en Europa. 

De Rotterdamse haven heeft een speciaal programma voor opnemingen. Gebieden met veel sedimentafzetting worden vaker opgenomen dan gebieden waar weinig sedimentafzetting voorkomt. 

Hiervoor is een speciaal opnemingsplan; dit plan geeft van week tot week aan welke gebieden aan de beurt zijn om opgenomen te worden. 

Na de opnemingen worden er kaarten gemaakt en deze worden besproken met de baggerafdeling van de Rotterdamse haven. 

Wordt dit opnemingsplan niet correct uitgevoerd dan kan het voorkomen dat schepen aan de grond lopen en niet meer kunnen laden en lossen bij de betreffende kade. 

Als er voor een langere periode geen opnemingen worden uitgevoerd kan het zijn dat bepaalde delen van de haven onbevaarbaar worden voor grote vrachtschepen. 

Dit kan uiteindelijk nadelige gevolgen hebben voor de Nederlandse economie.


Bij bagger- en landaanwinningsprojecten is het van belang dat het project zijn goede vorm krijgt; door regelmatig opnemingen uit te voeren kan dit in kaart worden gebracht. 

Bij het baggerproject 'The World' in Dubai worden ongeveer 300 kleine eilanden kunstmatig opgespoten. Dit gebeurt met tientallen baggerschepen welke ladingen opgezogen zand in baggervakken opspuiten. 

Om dit proces te bewaken worden er regelmatig hydrografische opnemingen uitgevoerd zodat men een overzicht krijgt hoe het project er onder en boven water uitziet. 

In Dubai zijn verschillende extreme landaanwinningsprojecten uitgevoerd de afgelopen jaren. 

Het project The World ligt stil sinds de crisis in 2008. 

Momenteel wordt er alweer een nieuw landaanwinningsproject ontwikkeld dat ook in Dubai gerealiseerd gaat worden. Dit project is nog groter dan de drie Palm Islands-projecten en het project "The World" en heet Dubai waterfront.

In de gas-/olie-offshore-industrie worden opnemingen uitgevoerd voordat men op een locatie naar gas en/of olie gaat boren. 

De opnemingen van de locatie bestaan uit het bepalen van de diepte, waterbodem reliëf, obstakels en type grond. 

Deze gegevens zijn erg belangrijk om een goede boorlocatie te selecteren en om er uiteindelijk een boorplatform te plaatsen. 

Wordt een boorplatform bijvoorbeeld geplaatst op een zachte waterbodem, dan is het risico groot dat het platform verzakt of in het ergste geval scheef zakt en omvalt. 

 In de gas-/olie-offshore-industrie worden strenge eisen gesteld aan de gas-/olie-export. Dit transport gebeurt via pijpleidingen welke van een boorplatform naar de vaste wal lopen. 

Deze pijpleidingen staan bloot aan allerlei natuurlijke factoren en worden daarom meerdere malen per jaar opgenomen. 

Op deze manier kan er een veilig transport plaatsvinden van gas en olie en staat het milieu gering bloot aan milieu rampen.


Bovenstaande gegevens zijn verkregen via https://nl.wikipedia.org/wiki/Hydrografie.