MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".

I.M.O. Scheeps Rapporterings Systeem (SRS-NLD).

SRS_NLD.pdf (181.94KB)
SRS_NLD.pdf (181.94KB)

Dit systeem wordt gebruikt in de gids. Een verkorte versie van het volledige systeem hieronder:

A

 ALPHA

Schip.

Naam, roepnaam of scheepsstation identiteit en vlag.

B

BRAVO

Datum en tijd van.

Datum en tijd van Een 6-cijferige groep geven dag van de maand (eerste twee cijfers), evenement uren en minuten (laatste vier cijfers). Als er andere dan UTC staat tijdzone gebruikt.  

C

CHARLIE

Positie.

Een 4-cijferige groep geven breedtegraad in graden en minuten suffix N (noord) of S (zuid) en een 5-cijferige groep geven lengte in graden en minuten achtervoegsel E (Oost) of W (west), of…..

 D

 DELTA

Positie

Ware peiling (eerste 3 cijfers) en afstand (state afstand) in nautische mijlen van een duidelijk vastgesteld landmark (state landmark.

 E

 ECHO

Ware koers.

Een 3-cijferige groep. F FOXTROT Snelheid in knopen en tienden van knopen. Een 3-cijferige groep.

 G

 GOLF

Haven van vertrek.

Naam van de laatste aanloophaven.

 H

 HOTEL

Datum, tijdstip en de plaats van binnenkomst in het systeem.

Entry tijd uitgedrukt in (B) en in het verkeer positie uitgedrukt in (C) of (D).

 I 

INDIA

Bestemming en verwachte tijd van aankomst.

Naam van de haven en de datum tijdgroep uitgedrukt in (B).

 J 

 JULIET

Piloot.

Aangeven of een diepe zee of plaatselijke loods aan boord is.

 K 

 KILO

Datum, tijdstip en de plaats van verlaten van het systeem.

Uitgangstijd uitgedrukt in (B) en afrit positie uitgedrukt in (C) of (D).

 L

 LIMA

Route en/of informatie.

Beoogde koers.

 M

 MIKE

Radio.

Staat volledige namen van de communicatie stations / frequenties bewaakt.

 N 

 NOVEMBER

Tijd volgend verslag.

Datum tijd groep uitgedrukt in (B).

 O 

 OSCAR

Maximale actuele.

4 cijferige groep geven meters en centimeters statische diepgang in meters. 

 P

 PAPA

Lading aan boord.

Lading en een korte beschrijving van een gevaarlijke lading als alsmede schadelijke stoffen en gassen die kunnen in gevaar brengen van personen of het milieu.

Q

 QUEBEC

Defecten, schade, gebreken beschadigingen of andere tekortkomingen.

Een korte beschrijving van de gebreken, beschadigingen, gebreken of andere beperkingen.

 

R

 

 

ROMEO

 

Beschrijving van de vervuiling of gevaarlijke goederen gevaarlijke goederen verloren overboord.

Beschrijving van de vervuiling of gevaarlijke goederen gevaarlijke goederen verloren overboord; Korte details van de soort vervuiling (olie, chemicaliën, enz.) of positie uitgedrukt als overboord verloren in (C) of (D).

 S

 SIERRA

Weersgesteldheid.

Een korte beschrijving van het weer en de zee omstandigheden.

 T

 TANGO

Schip vertegenwoordiger en / of eigenaar.

Details van de naam en gegevens van de vertegenwoordiger van het schip en / of eigenaar voor het verstrekken van informatie.

 U

 UNIFORM

Grootte van het schip en het type.

Details van de lengte, breedte, tonnage en type etc als nodig.

 V

 VICTOR

Medisch personeel.

Arts, artsen 'assistent, verpleegkundige, geen medic.

 W

 WHISKEY

Totaal aantal personen aan boord.

Staat het nummer.

 Z

 X-RAY

Diversen.

Alle andere informatie.

The IMO Standard Ship Reporting System (SRS-ENG). 

SRS_ENG.pdf (190.79KB)
SRS_ENG.pdf (190.79KB)

This system is used throughout the Guide. An abbreviated version of the full system is shown below.

 

 ALPHA

Ship.

Name, call sign or ship station identity and flag.

 B

 BRAVO

Date and time of event.

A 6 digit group giving day of month (first two digits), hours and minutes (last four digits). If other than UTC state time zone used.

 C

 CHARLIE

Position.

A 4 digit group giving latitude in degrees and minutes suffixed with N (North) or S (South) and a 5 digit group giving longitude in degrees and minutes suffixed with E (East) or W (West): or.

 D

 DELTA

Position.

True bearing (first 3 digits) and distance (state distance) in nautical  
miles from a clearly identified landmark (state landmark). 

 E

 ECHO

True course.

A 3 digit group.

 F

 FOXTROT

Speed in knots and tenths of knots.

A 3 digit group.

 G

 GOLF

Port of departure.

Name of last port of call.

 H

 HOTEL

Date, time and point of entry into system.

Entry time expressed as in (B) and entry position expressed    as in (C) or (D). 

 I

 INDIA

Destination and expected time of arrival.

Name of port and date time group expressed as in (B).

 J

 JULIET

Pilot

State Whether a deep sea or local pilot is on board.

 K

 KILO

Date, time and point exit from system.

Exit time expressed as in (B) and exit position of expressed as in (C) or (D).

 L

 LIMA

Route information.

Intended track.

 M

 MIKE

Radio.

State in full names of communications stations / frequenties guarded.

 N

 NOVEMBER

Time of next report.

Date time group expressed as in (B).

 O

 OSCAR

Maximum present static draught in metres.

4 digit group giving metres and centimetres.

 P

 PAPA

Cargo on board.

Cargo and brief details of any dangerous cargoes as well as harmful substances and gases that could en danger persons or the environment.

Q

 QUEBEC

Defects, damage, deficiencies, limitations.

Brief details of defects, damage, deficiencies, or other limitations.

 R

 ROMEO

Description of pollution or dangerous goods lost overboard.

Brief details of type of pollution (oil, chemicals, etc) or dangerous goods lost overboard; position expressed as in (C) or (D).

 S

 SIERRA

Weather conditions.

Brief details of weather and sea conditions prevailing.

 T

 TANGO

Ship's representative and  / or owner.

Details of name and particulars of ship's representative.

 U

 UNIFORM

Ship size and type.

Details of length, breadth, tonnage and type  ect, as required.

 V

 VICTOR

Medical personnel.

Doctor, physicians' assistant, nurse, no medic.

 W

 WHISKEY

Total number of persons on board.

State number.

 Z

 X-RAY

Miscellaneous.

Any other information.


E-mailen
Bellen
Info