MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".

Algemene voorwaarden. 

Algemene voorwaarden voor het aflossen op schepen in de functie stuurman, schipper of kapitein en daarbij alle aanverwante scheepvaart activiteiten, wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1: Definities.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 

Opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker. 

Overeenkomst: de opdrachtbevestiging.

2. De opdrachtgever ontvangt een kopij van de algemene voorwaarden, dat door hem en de gebruiker dient te worden ondertekend, waarvan een exemplaar bestemd is voor de gebruiker en één exemplaar ten bewijze van het ondertekenen voor de opdrachtgever.

Artikel 2: Algemeen.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewerkt.

2. De onderhavige voorwaarden zin eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De gebruiker en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

5. De gebruiker moet vermijden enige verplichting aan te gaan die zijn vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van zijn beroep in gevaar zou kunnen brengen.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst.

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht, na overleg met de opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3. De opdrachtgever draagt zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker wordt verstrekt. Hieronder wordt ook begrepen het aanwezig zijn van alle benodigde wettelijke voorgeschreven documenten voor het schip, voldoende en gekwalificeerde bemanning en wat meer nodig is voor de vaart. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten of bemanning niet tijdig aan de gebruiker zijn verstrekt of onjuist zijn, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor de schade of kosten,  van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van de door de opdrachtgever versterkte onjuiste en/of onvolledige gegevens, documenten of bemanning. 

5. Opdrachtgever draagt kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten die gebruiker voor uitvoering van deze opdracht nodig heeft. 

6. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijdt. 

7. Onverminderd het bepaalde in artikel 27 van de Scheepvaartverkeerswet is het de gebruiker verboden zijn beroep uit te oefenen na zodanig gebruik van alcohol of van enige andere stof waarvan hij weet of redelijkerwijze moet weten dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de vaardigheid voor het uitoefenen van zijn taken en bevoegdheden op enigerlei wijze kan verminderen. 

Artikel 4: Honorarium.

1. Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een honorarium overeen, welke in de opdrachtbevestiging vastgelegd wordt. 

2. Het honorarium en eventuele overeenkomst zijn exclusief BTW.

Artikel 5: Betaling.

1. Betaling dient te geschiede binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Gebruiker heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betaling te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallenen lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

Artikel 6: Incassokosten.

1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7: Opzegging.

1. Beide partijen kunnen te allen tijden schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst voortijds of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, de compensatie bedraagt tot dertig dagen voor de overeengekomen datum  van uitvoering van de opdracht 25% van het overeengekomen tarief, tot zeven dagen voor datum van uitvoering van de opdracht 50% van de overeengekomen tarief. Bij annulering binnen zeven dagen voor datum van uitvoering van de opdracht 75% van het overeengekomen tarief verschuldigd. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst voortijdig of tijdens de uitvoering wordt opgezegd door gebruiker, kan gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragend voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8: Opschorting en ontbinding.

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

·       Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

·       Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. 

In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

·       Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt zich telkens het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid.

1. De gebruiker is niet aansprakelijk voor de schade aan schip, lading, kunstwerken en derden, ook niet indien nalatigheid hier de oorzaak van zou zijn.

2. Ook is gebruiker nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker.

Artikel 10: Overmacht.

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte van gebruiker, ernstig zieke familie in de eerste graad van de gebruiker of overlijden van familie in de eerste of tweede graad van de gebruiker wordt daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11: Geheimhouding.

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12: Geschillen.

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in overleg te beslechten. 

Artikel 13: Toepasselijk recht.

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. Deze algemene voorwaarden kan worden aangehaald als: Algemene voorwaarden MT Maritiemfreelancer., en zijn gedeponeerd bij de de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24 45 72 88.


E-mailen
Bellen
Info