MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".

Disclaimer (Vrijwaringsverklaring).

Maritiemfreeancer.nl verder aangeduid als "deze website".

Spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin deze website als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan deze website niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Deze website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Deze website bevat de mogelijkheid om zowel door deze website ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. Deze website geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van deze website liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze website. Deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Deze website geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Deze website vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van deze website en deze website geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website. Tevens is deze website niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van deze website die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is deze website in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Gebruik van cookies.

Wanneer u deze website bezoekt zonder mede te delen wie u bent of zonder enige informatie over uzelf te verschaffen, zal deze website toch enige gegevens bewaren, zoals geanonimiseerde IP-adressen. De gegevens worden gebruikt voor het statistisch meten van gegevens, zoals het aantal bezoeken aan de website en de bezochte pagina's. Deze website kan deze gegevens benutten om het gebruik van de website te kunnen volgen en om de inhoud ervan te verbeteren.


E-mailen
Bellen
Info