MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".

Hydrografie.

Dienst der hydrografie.

Zeevarenden hebben informatie nodig over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water, zoals scheepswrakken. De Dienst der Hydrografie maakt hiervoor zeekaarten en nautische producten. En geeft Berichten aan Zeevarenden uit. 

De Dienst der Hydrografie informeert zeevarenden over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water, zoals scheepswrakken. De dienst maakt hiervoor zeekaarten, legt de zee grenzen van Nederland daarin nauwkeurig vast en verricht dieptemetingen. Zo draagt de Marine bij aan bescherming van de Nederlandse belangen op zee. En aan een veilige scheepvaart..

Berichten aan zeevarenden.

Als zeevarende heeft u betrouwbare gegevens over (kust)wateren nodig. De Dienst der Hydrografie publiceert hiervoor zeekaarten en nautische boekwerken. Omdat de situatie op zee continu verandert, moet u de kaarten en boeken steeds bijwerken. U gebruikt daarvoor de Berichten aan Zeevarenden (BaZ). In de BaZ-database selecteert u wijzigingen per weeknummer of zeekaart. Het is ook mogelijk deze wekelijks te downloaden in het Overzicht weekedities. Wijzigingen op boekwerken staan op de pagina Correcties op nautische publicaties.

Werkgebied hydrografische dienst.

De Dienst der Hydrografie brengt het Nederlands zeegebied (continentaal plat) in kaart. Dit doet zij ook voor de wateren rondom het Caribische deel van het Koninkrijk. Bij militaire operaties adviseert de dienst marineschepen en onderzeeboten over veilige vaarroutes en weersomstandigheden in het operatiegebied.

Produceren van hydrografische publicaties.

De Dienst der Hydrografie verzamelt op zee meetgegevens over de zeebodem, de locatie van wrakken en andere objecten onder water en brengt vaarwegen in kaart. 

Kaarten en publicaties.

De hydrografische dienst publiceert zeekaarten, de 1800-serie (officiële zeekaarten voor kust- en binnenwateren), zeemansgidsen, stroomatlassen, getijtafels en Berichten aan Zeevarenden (B.a.Z).

Meer over deze onderwerpen leest u op de pagina’s:

Bovenstaande gegevens zijn verkregen via Dienst der Hydrografie | Koninklijke Marine | Defensie.nl


E-mailen
Bellen
Info