MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".

District indeling.

Nieuwe districtsindeling wind en storm / waarschuwingen KNMI.

In 2002 is de districtsindeling voor wind- en stormwaarschuwingen, de Wind- en Stormwaarschuwingsdienst (WSWD), geregionaliseerd. 

Aanleiding is het toegenomen gebruik van de kustwateren door kwetsbare recreatievaart en de vooruitgang in de voorspellingsmethoden, waardoor de waarschuwingen nog adequater gegeven kunnen worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kustwateren en ruime binnenwateren. 

Voor de kustwateren worden aparte waarschuwingen gegeven voor vijf districten: Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Texel en Rottum. De ruime binnenwateren bevatten vijf districten: Zierikzee, Marken, IJsselmeer, Harlingen en Delfzijl. 

De vorige districtsindeling, die bijna dertig jaar heeft voldaan, maakte een onderscheid in zes districten, waarbij de ruime binnenwateren vielen onder de Noordzeedistricten Vlissingen, Texel en Rottum.

Wind en golven zijn op de Waddenzee en de Zeeuwse wateren veel minder dan op de Noordzee en die verschillen komen nu veel beter tot hun recht.

Bovendien is door de dijk Enkhuizen/Lelystad het vroegere IJsselmeer opgedeeld in IJsselmeer en Markermeer, wat met name voor de binnenvaart grote gevolgen heeft. De opsplitsing van district IJsselmeer is conform de aanbeveling van de Raad voor de Transportveiligheid, die onderzoek verricht naar scheepvaartongevallen.

De nieuwe indeling:

Kustwateren; Dit zijn de districten die geheel op de Noordzee liggen. Van zuid naar noord zijn dit:

 • Vlissingen: Het huidige district zonder de Zeeuwse wateren, maar inclusief de rede van Vlissingen tot en met de Sloehaven (dus alleen het Noordzeegedeelte).
 • Hoek van Holland: Het huidige district, maar zonder de Nieuwe Waterweg, het Hollands Diep, het Haringvliet en de havengebieden van Rotterdam, Europoort, Rotterdam, de Maasvlakte en Dordrecht (dus alleen het Noordzeegedeelte).
 • IJmuiden: Het huidige district zonder het Noordzeekanaal en het Amsterdams havengebied. (dus alleen het Noordzeegedeelte).
 • Texel: Het huidige district zonder de Waddenzee, maar met de zeegaten het Marsdiep, het Eierlandse gat en het Zeegat van Terschelling.
 • Rottum: Het huidige district zonder de Waddenzee, de Eems en de Dollard, maar met de zeegaten tussen de eilanden.

  Ruime Binnenwateren;

   • Zierikzee: Dit district omvat Zeeuwse- en Zuidhollandse wateren als: De Westerschelde vanaf de Sloehaven, de Oosterschelde, de Grevelingen, het Veerse Meer, het Haringvliet en het Hollands Diep tot aan de Moerdijkbruggen, alsmede de verbindingsvaarwegen daartussen..
   • Marken: Dit district omvat het Markermeer zonder de randmeren.
   • IJsselmeer: Dit district omvat het IJsselmeer zonder de randmeren.
   • Harlingen: Dit district omvat het westelijk gedeelte van de Waddenzee, zonder de zeegaten tussen de eilanden, in het oosten begrenst door een lijn lopend van paal 20 op Terschelling via het Terschellinger wad, over het wantij haaks op de Friese kust.
   • Delfzijl: Dit district omvat het oostelijk gedeelte van de Waddenzee, zonder de zeegaten tussen de eilanden, maar met de Eems en de Dollard, in het westen begrensd door bovengenoemde lijn.


   E-mailen
   Bellen
   Info