MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".

Stroomatlas Hoek van Holland.

Ten behoeve van een efficiënte en veilige scheepvaart van en naar de Nederlandse havens is nauwkeurige stromingsinformatie vereist.

Eén van de middelen om over deze informatie te beschikken is een stroomatlas. In het kader van het project Nautilus is een start gemaakt met het ontwikkelen van de Atlantis Digitale StroomAtlas. 

Het project Atlantis heeft het onderhoud van deze stroomatlas op zich genomen. Voor u ziet u versie 4.1 van de Atlantis Digitale StroomAtlas: de StroomAtlas Rotterdam Rijnmond. 

De stroomatlas geeft de stroming weer voor een drietal karakteristieke astronomische getijsituaties: doodtij, gemiddeld tij en springtij. Zoals gebruikelijk worden de stroombeelden weergegeven voor de getijfasen lopend vanaf 6 uur voor tot 6 uur na het Hoogwater bij het referentiestation: Hoek van Holland. 

 • slidemaasgeul0000uur0
 • slidemaasgeul0000uur1
 • slidemaasgeul0000uur2
 • slidemaasgeul0000uur3
 • slidemaasgeul0000uur4
 • slidemaasgeul0000uur5
 • slidemaasgeul0000uur6
 • slidemaasgeul0000uur7
 • slidemaasgeul0000uur8
 • slidemaasgeul0000uur9
 • slidemaasgeul0000uur10
 • slidemaasgeul0000uur11
 • slidemaasgeul0000uur12
 • slidemaasgeul0000uur13
 • slidemaasgeul0000uur14


Voor Hoek van Holland kan tevens per getijsituatie worden gekozen voor de stroombeelden die karakteristiek zijn voor de situatie tijdens lage, gemiddelde en hoge rivierafvoeren.

Bovendien kunnen de stroombeelden voor 3 diepteklassen worden opgevraagd. De stromingsinformatie is gebaseerd op WAQUA/TRIWAQ modellen, voor ieder scenario is een specifiek hoogwater gesimuleerd. Verdere informatie over de gebruikte modellen is te vinden onder 'model page'. Voor verdere informatie over de werking van de Atlantis Digitale StroomAtlas kan de 'help page' worden gebruikt. Op de 'help page' is tevens aangegeven wat de belangrijkste veranderingen zijn voor versie 4.1.

De stroomatlas is ontwikkeld door Xi in opdracht van RWS-Rijksinstituut voor Kust en Zee in het kader van de projecten Nautilus en Atlantis. Opdrachtgevers voor versie 4.1 van de StroomAtlas waren RWS-Directie Noordzee, RWS-Directie Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam.

De huidige versie van de StroomAtlas wordt door Xi onderhouden, zonder medewerking van RWS.
De laatste aanpassingen betreffen:

 • De getijkrommen zijn bijgewerkt tot 31 december 2014.
 • Op de stroombeelden zijn de locaties opgenomen waarvoor actuele waterstandsgegevens beschikbaar zijn.
 • Door op de locatie te klikken worden de actuele en/of de astronomische waterstand getoond.

E-mailen
Bellen
Info