MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".

VTS-Procdures.

Geschiedenis: 

De eerste VTS werd in 1948 opgeleverd in Liverpool (Verenigd Koninkrijk). De eerste VTS in Nederland werd op 1 november 1951 in IJmuiden in gebruik genomen.

Verkeersbegeleiding:

De VTS is een dienst, die gericht is op het veilig en vlot laten verlopen van het scheepvaartverkeer. De richtlijnen voor VTS zijn vastgelegd door de International Maritieme Organization  (IMO) en de International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA).

De verkeersleiding wordt uitgevoerd door verkeersleiders, ook wel VTS operators genaamd. Zij werken vanuit een verkeerspost of verkeerscentrale (VC). Een verkeerscentrale wordt bij voorkeur op een plaats gebouwd, waar de verkeersleiders zicht hebben op het scheepvaartverkeer. Dit zicht is niet per se noodzakelijk, met camera's en radar kan immers ook een beeld worden gevormd van de scheepvaart.

Vessel Traffic Services:

De services in een werkingsgebied kunnen het volgende omvatten:

 • Informatie Services (INS).
 • Verkeer Organisatie Services (TOS).
 • Navigatie Assistentie Services (NAS).

  Informatie Services: leveren essentiële en actuele informatie ter ondersteuning van het navigatie besluitvormingsproces aan boord van het schip. Het gaat hier o.a. om informatie over positie, identiteit en bestemming van andere schepen en hydrografische en meteorologische informatie.

  Verkeer Organisatie Services: hebben tot doel een bijdrage te leveren aan de veiligheid en de doeltreffendheid van het scheepvaartverkeer en aan het identificeren en beheren van potentieel gevaarlijke verkeerssituaties. Deze services voorzien in essentiële, actuele en tijdige informatie ter ondersteuning van het navigatie besluitvormingsproces aan boord en bestaat uit het geven van tijdige informatie, advies en instructies.

  Navigatie Assistentie Services: kunnen worden verstrekt in aanvulling op informatie services en verkeer organisatie services. Het kan gegeven worden op verzoek van de verkeersdeelnemer of wanneer dit noodzakelijk wordt geacht door de VTS-autoriteit.

  Deze services bieden essentiële, tijdige en actuele gegevens ter ondersteuning van het navigatie besluitvormingsproces aan boord en bestaan uit het geven van informatie, adviseren en/of instrueren.

  Hieronder wordt verstaan geïntensiveerde verkeersinformatie die in het bijzonder van belang is:

  • Bij een calamiteit.
  • In gevallen van defecten en/of tekortkomingen aan boord van schepen.
  • Bij afwijkende navigatie- of meteorologische omstandigheden.

   Functies: 

   De functies die een VTS-station of keten uit zal oefenen zijn van velerlei aard. De belangrijkste betreffen het reguleren van het scheepvaartverkeer op voornamelijk rivieren en in de havens zelf, waarbij alle scheepsbewegingen gevolgd worden. Naast zeeschepen betreft dit ook de binnen- en pleziervaart.

   Advies:

   Op aanvraag worden bepaalde adviezen verstrekt, zoals de ideale vaart of tot welke vaart vertraagd dient te worden om mogelijk gevaarlijke situaties te vermijden. De begeleiding in de scheepvaart is slechts een informatieve en raadgevende dienst, in tegenstelling tot de luchtvaart, waar het voor een luchtverkeersleider mogelijk is om dwingende bevelen te geven aan de piloten. Met andere woorden: een VTS-controller kan een kapitein tot niets verplichten, hoewel het voor de kapitein raadzaam is de adviezen die hem gegeven worden goed te analyseren en te overwegen. In voorkomende situaties is de verkeersleider wel bevoegd om een verkeersaanwijzing te geven. Dit is een aanwijzing die de kapitein verplicht is om op te volgen. Dit wil dus ook zeggen dat de VTS-operator niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor incidenten die in zijn sector voorvallen. Dit laatste impliceert echter niet dat de scheepvaartbegeleider niet ter verantwoording kan worden geroepen.

   Technische hulpmiddelen:

   De volgende technische hulpmiddelen staan de verkeersleider ter beschikking:

   • Radar om het scheepvaartverkeer te kunnen observeren. Marifoon om te kunnen communiceren met het scheepvaartverkeer.
   • Driehoeksmeting van marifoonsignalen, zodat de positie kan worden bepaald.
   • Automatische Identificatie Systeem (AIS) waarbij de schepen hun positie en kenmerken uitzenden.

   Met enkel de radar heeft de verkeersleider een beeld van wat zich op het water afspeelt, maar weet niet exact welke schepen bij welke radarecho horen. 

   Door een driehoeksmeting op het marifoonsignaal te doen, berekent de computer na een radiocontact de exacte positie van een schip. 

   De verkeersleider kan daarna met behulp van de software in het VTS systeem een label aan de radarecho op het computerscherm hangen, waarna de software het schip volgt. 

   Een moderner en eenvoudiger methode is AIS, waarbij het schip zijn identificatie, positie, koers, snelheid en overige scheepseigenschappen uitzendt. 

   Deze informatie kan door andere schepen, maar ook door de verkeerspost, ontvangen worden en op het scherm getoond worden. De koppeling van scheepsidentificatie aan een radarecho gebeurt hierbij volledig automatisch. De radarbeelden en marifoongesprekken worden opgenomen, zodat deze in geval van aanvaring of calamiteit door de bevoegde autoriteiten kunnen worden opgevraagd en afgespeeld.

   Tevens voeren de verkeersleiders administratieve taken uit, zij voeren scheepsgegevens in het IVS90 (Informatie en volgsysteem scheepvaart).


   E-mailen
   Bellen
   Info