MT Maritiemfreelancer.

"De match tussen Freelancer en Opdrachtgever".

VTS Procedures aanloop IJmuiden.

Marifoon Procedures.

Beheersgeied.

Het beheersgebied van de verkeersdienst IJmuiden/Amsterdam is als volgt begrenst:

 • het zeegebied (inclusief de ankerplaatsen A, B en C), met een straal van 12 zeemijlen vanuit de koppen van de havenhoofden te IJmuiden. 
 • de Buitenhaven van IJmuiden.
 • het Noorder- en Zuiderbuitenkanaal, het verbindingskanaal daartussen en buiten-toeleiding kanalen naar de Noordzeesluizen te IJmuiden alsmede het Buiten-spuikanaal. 
 • de Noordzeesluizen te IJmuiden. 
 • de binnen-toeleiding kanalen naar de Noordzeesluizen. 
 • de 1e, 2e en 3e Rijksbinnenhaven en het binnen-spuikanaal. 
 • zijkanaal A naar Beverwijk en zijkanaal G naar Zaandam tot aan de dr. J.J. den Uyl-brug. 
 • het Noordzeekanaal en het IJ tot aan de boeien IJ-10 en IJ-3.
 • de havenbekkens gelegen aan de onder a t/m h genoemde wateren.

Sector.

Het werkingsgebied van het VTS IJmuiden/Amsterdam bestaat uit vijf sectoren nl:

 

 Sector:


 

Bruggen & Sluizen, Overige:


Aanloop IJmuiden.

VHF 07

Haven Beverwijk.

VHF 71

Haven IJmuiden.

VHF 61

Zeehaven IJmuiden.

VHF 12

Verkeersdienst Noordzeekanaal.

VHF 03

Sluis IJmuiden.

VHF 22

Haven Amsterdam.

VHF 04

Brug Zijkanaal C via de Wijde Blick.

VHF 18

Sector Schellingwoude.

VHF 60

Wilhelminasluis Zaandam.

VHF 20

Meldpunt Haven.

VHF 14

Westerkeersluis.

VHF 22

Meldpunt Verkeer.

VHF 68

Willem I sluis.

VHF 20

LOA (loods op afstand) kanaal.

VHF 19

Marina IJmuiden.

VHF 74

Sleepbootkanaal inkomend.

VHF 06

Schip-schip verkeer.

VHF 77

Sleepbootkanaal uitgaand.

VHF 08

Intra schip verkeer.

VHF 15 / 17

 Meldingen.

Aanvullende bepalingen voor alle schepen met betrekking tot werkzaamheden en/of oefeningen. Alle schepen melden zich voor het verkrijgen van toestemming voor de uitvoering van werkzaamheden en/of oefeningen.

Aan: Meldpunt Haven.

Via: VHF 14

De melding bevat de volgende gegevens: 

 • Scheepsnaam.
 • Ligplaats.
 • Bijzonderheden, aard van de werkzaamheden en/of oefeningen, zoals het strijken van sloepen duikwerkzaamheden, bokwerkzaamheden, bunkerwerkzaamheden, vragen m.b.t. gevaarlijke stoffen etc.

Na het verkrijgen van toestemming wordt bij de daadwerkelijke aanvang van werkzaamheden en/of oefeningen, welke van invloed zijn op het scheepvaartverkeer, een melding gedaan.

Aan: Meldpunt Haven.

Via: VHF 14.

Met de volgende gegevens:         

 • Scheepsnaam.
 • Ligplaats.
 • Bijzonderheden, bijvoorbeeld werkzaamheden en/of oefeningen zoals het strijken sloepen, duikwerkzaamheden, bokwerkzaamheden, etc..

Aanvullende bepalingen voor de scheepvaart (Verplichte meldingen bij aankomst vanaf zee).

Alle zeeschepen zijn verplicht zich te melden bij aankomst vanuit zee.

Aan: IJmuiden Aanloop (IJmuiden Approach).

Via: VHF 07.

Meldingen voor aankomst (gevaarlijke stoffen).

Voor vertrek uit de haven ten minste 24 voor verwachte aankomst (ETA).

Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Bravo, Golf, Hotel India, Lima, Oscar, Papa, Tango, Uniform, X-Ray.

Via: Fax: 00 31 (0)20 62 66 215

Email: gsm@amsterdamports.nl

Alle schepen uitgezonderd vissersschepen kleiner dan 20 meter.

Indien bestemd voor Amsterdam of Zaandam, bij vertrek uit de haven maar tenminste 24 uur voor verwachte aankomst (ETA).

Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Bravo, Charlie, Golf, Hotel India, Juliet, Oscar, Papa, Quebec, Tango, Uniform, Victor, X-Ray.

Via: Telefoon: 00 31 (0)20 62 21 515

Via: Fax: 00 31 (0)20 52 34 800

Email: vtsamsterdam@amsterdamports.nl

Indien bestemd voor Velsen of Beverwijk bij vertrek uit de haven of tenminste 24 uur voor verwachte aankomst (ETA).

Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Bravo, Charlie, Golf, Hotel India, Juliet, Oscar, Papa, Quebec, Tango, Uniform, Victor, X-Ray.

Via: Telefoon: 00 31 (0)20 25 14 457

Via: Fax: 00 31 (0)20 52 34 800

Telex: 71169PIVTS NL

Email: hvp@amsterdamports.nl

Wanneer de verkeersdeelnemer in het bezit is van een ‘Ontheffing loodsplicht’ of een ‘Verklaring van Vrijstelling’ moet het tevens melden: 

 • dat de omstandigheden aan boord in overeenstemming zijn met de voorschriften en beperkingen, die gesteld zijn bij de afgifte van de ontheffing en de verklaring; 
 • naam verklaring houder/ontheffing houder, certificaatnummer.

Verplichte meldingen bij aankomst in het VTS-gebied.

Alle zeeschepen zijn verplicht zich te melden bij aankomst in het VTS-gebied:

 • vanuit zee op VHF kanaal 61 (Haven IJmuiden– IJmuiden Port Control).
 • via Zijkanaal C op VHF-sectorkanaal 3 (Verkeersdienst Noordzeekanaal – Traffic Center North Sea Canal).        
 • via Amsterdam-Rijnkanaal/Oranjesluis bij passeren van de sectorgrens boeien IJ10 en IJ-3 op VHF-sectorkanaal 4 (Haven Amsterdam – Amsterdam Port Control).         
 • via Zijkanaal G bij het passeren van de Dr. J.J. den Uylbrug op VHF-sectorkanaal 4 (Haven Amsterdam – Amsterdam Port Control).

Verplichte meldingen binnenvaartschepen in het VTS-gebied.

Alle schepen die deelnemen aan het verkeer in het VTS-gebied melden zich op het betreffende VHF-sectorkanaal.

De melding bevat de volgende gegevens:        

 • Naam van het schip.        
 • Bestemming.       
 • Bijzonderheden.

Wanneer?  

 • bij het passeren van een sectorgrens.       
 • bij af- en ontmeren.         
 • als een bijzondere manoeuvre wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld;
 • -     vaarwater kruisen.
 • -     een haven in- of uitvaren.
 • -     bij het voornemen tot het oplopen van een ander schip.
 • -     bij het passeren van een ander schip, indien hiertoe bijzondere aandacht nodig is.
 • -     elke andere handeling die afwijkt van het gebruikelijke verkeerspatroon op het betreffende sectorkanaal.
 • via  de Westerkeersluis bij het passeren van de brug op VHF-sectorkanaal 4. 
 • via de Oosterdokstoegang bij het passeren van de spoorbruggen op VHF-sectorkanaal 4.               
 • via de Willemsluizen bij het uitvaren van de sluis op VHF-sectorkanaal 4. 
 • via het Westerdok bij het passeren van de verkeersbrug op VHF-sectorkanaal 4.
 • via de Westerdokstoegang bij het passeren van de Westerdokbrug op VHF-sectorkanaal 4.
 • via Zijkanaal G op VHF-sectorkanaal 4.
 • via Zijkanaal C op VHF-sectorkanaal 3.               
 • via Zijkanaal D op VHF-sectorkanaal 3.               
 • via Zijkanaal E op VHF-sectorkanaal 3. 

Verplichte melding voor aanvang vertrek of verhalen van zeevaart - VHF 68.

Alle schepen, uitgezonderd vissersschepen bij vertrek uit Amsterdam en Zaandam 4 uur voor verwachte vertrektijd.

Aan: Meldpunt Verkeer, via: VHF 68.

Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Charlie, Golf, Juliet, Oscar, Papa, Quebec, Tango.

Via: Telefoon: 00 31 (0)20 62 22 069

Via: Fax: 00 31 (0)20 52 34 800

Email: vtsamsterdam@amsterdamports.nl

Alle schepen, uitgezonderd vissersschepen bij vertrek uit Velsen of Beverwijk 4 uur voor verwachte vertrektijd.

Aan: Meldpunt Verkeer, via: VHF 68.

Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Charlie, Golf, Juliet, Oscar, Papa, Quebec, Tango.

Via: Telefoon: 00 31 (0)255 51 44 57

Via: Fax: 00 31 (0)20 52 34 800

Email: hvp@amsterdamports.nl

Wanneer de verkeersdeelnemer in het bezit is van een ‘Verklaring van Vrijstelling’ of ‘Ontheffing loodsplicht’ moet deze tevens melden: 

 • dat de omstandigheden aan boord in overeenstemming zijn met de voorschriften en beperkingen, die gesteld zijn bij de afgifte van de verklaring of de ontheffing; 
 • naam verklaringhouder / ontheffinghouder, certificaatnummer.

IJmuiden Aanloop - VHF 7.

Op dit kanaal wordt het eerste contact gelegd met de schepen met bestemming Amsterdam Noordzeekanaalgebied. Op dit kanaal wordt informatie uitgewisseld over:        

 • Scheeps- en ladinginformatie. 
 • Het binnenlopen en afmeren. 
 • Verkeersplanning.
 • Beloodsingen en loodsbestellingen.
 • Evt. ankeradvies.

Alle scheepvaart ten westen van de pieren meldt zich: 

 • bij incidenten. 
 • bestellen van hulpdiensten, zoals ambulance.

Door het IJmuiden-Aanloop worden de volgende scheepvaartberichten uitgezonden: 

 • bij nautische bijzonderheden.

Door het IJmuiden-Aanloop kunnen de volgende scheepvaartberichten worden ontvangen: 

 • bijzondere meldingen.

Meldpunt Verkeer - VHF 68.

De gezagvoerder aan boord van het zeeschip, meldt zich bij het Meldpunt Verkeer indien: 

 • de scheepsagent geen vertrekmelding heeft gedaan aan de Havenmeester.  
 • aanvraag loods, (extra) sleepboten en/of roeiers zijn gewenst.

Alle scheepvaart ten oosten van de pieren meldt zich: 

 • bij incidenten.        
 • bestellen van hulpdiensten, zoals ambulance.

Door het Meldpunt Verkeer worden de volgende scheepvaartberichten uitgezonden:

 • bij nautische bijzonderheden.

Alle zeevaart maar ook de overige scheepvaart wordt aanbevolen het Meldpunt Verkeer VHF-kanaal 68 uit te luisteren wanneer zij zijn afgemeerd.

Ieder schip, met uitzondering van een klein schip dat geen gevaarlijke stoffen vervoert als bedoelt in art. 9.07 derde lid van het BPR, moet zich melden bij vertrek van een ligplaats bij het Meldpunt Verkeer met betrekking tot de invoer van scheepsgegevens ten behoeve van IVS-90

Deze melding omvat gegevens zoals vermeld in de Regeling communicatie Rijksbinnenwateren (scheeps- en reisgegevens, ladinggegevens en aantal opvarenden).

Meldpunt Haven - VHF 14.

Marifoonkanaal voor de afgemeerde scheepvaart ten behoeve van  havenbeheerstaken. Niet reis-gerelateerde meldingen en vragen worden gecommuniceerd met Meldpunt Haven waaronder: 

 • aanvang en beëindiging bunkerwerkzaamheden, boord-boord overslag, inname afvalstoffen, schoonmaken etc.. 
 • vragen omtrent dienstverlening in de haven. 
 • aanvang en beëindiging activiteiten waarvoor ontheffing is verleend. 
 • vragen m.b.t. gevaarlijke stoffen. 
 • vragen m.b.t. een ligplaats. 
 • aanvraag ontheffingen. 
 • melding storingen aan  boord.

Sluisinformatie - VHF 22.

Communicatie over planning, toewijzing en indeling met betrekking tot de Noordzeesluizen (Noordersluis, Middensluis en Zuidersluizen) verloopt via VHF22. Ook communicatie inzake diepgang controle voor vergunningschepen en de zandvaart verloopt via VHF 22.


Geboden diensten.

De VTS-services in het werkingsgebied omvatten het volgende: 

 • Informatie Services (INS):  
 • Verkeer Organisatie Services (TOS): 
 • Navigatie Assistentie Services (NAS).

Informatie Services (INS).

Informatie services leveren essentiële en actuele informatie ter ondersteuning van het navigatie besluitvormingsproces aan boord van het schip. Het gaat hier o.a. om informatie over de positie, identiteit en bestemming van andere schepen en hydrografische en meteorologische informatie.

Verkeer Organisatie Services (TOS).

Verkeer Organisatie Services hebben tot doel een bijdrage te leveren aan de veiligheid en de doeltreffendheid van het scheepvaartverkeer en aan het identificeren en beheren van potentieel gevaarlijke verkeerssituaties.

Deze services voorzien in essentiële, actuele en tijdige informatie ter ondersteuning van het navigatie besluitvormingsproces aan boord en bestaat uit het geven van tijdige informatie, advies en instructies.

Navigatie Assistentie Services (NAS).

Navigatie Assistentie Services kunnen worden verstrekt in aanvulling op informatie services en verkeer organisatie services.

Het kan gegeven worden op verzoek van de verkeersdeelnemer of wanneer dit noodzakelijk wordt geacht door de VTS-autoriteit.

Deze services bieden essentiële, tijdige en actuele gegevens ter ondersteuning van het navigatie besluitvormingsproces aan boord en bestaan uit het geven van informatie, adviseren en/of instrueren.

Hieronder  wordt verstaan geïntensiveerde verkeersinformatie die in het bijzonder van belang is: 

 • bij een calamiteit. 
 • in gevallen van defecten en/of tekortkomingen aan boord van schepen. 
 • bij  afwijkende navigatie- of meteorologische omstandigheden, zoals slecht zicht.

Navigatie Assistentie Services en verkeersbegeleiding kunnen uitsluitend gegeven worden:

 • het zeegebied met een straal van 12 zeemijlen vanuit de koppen van de havenhoofden te IJmuiden.   
 • de Buitenhaven van IJmuiden. 
 • het Noorder- en Zuiderbuitenkanaal, het verbindingskanaal daartussen en de  buiten toeleidingskanalen naar de Noordzeesluizen te IJmuiden alsmede het Buitenspuikanaal.    
 • de binnentoeleidingskanalen naar de Noordzeesluizen.     
 • het Noordzeekanaal en het IJ tot aan de boeien IJ-10 en IJ-3.

  Navigatie-assistentie omvat: 

  • Positie  informatie in langsrichting: tot welk punt het schip in langsrichting van het  vaarwater is gevorderd; 
  • Positie informatie in dwarsrichting: de afstand van het schip in dwarsrichting gemeten tot de plaatselijk gebruikelijke referentielijn;   
  • Bewegingsrichting: parallel, naderend of verwijderend van de gemelde referentielijn;

  Eventueel aangevuld met additionele informatie, zoals een beschrijving van verkeer in de omgeving, passeerafstanden en vaarsnelheden.

  In de havenbekkens van het gebied , is door het ontbreken van walradar , slechts informatieverstrekking mogelijk.

  Beloodsing.

  Alle meldingen dienen te worden aangepast wanneer de ETA of ETD 30 minuten of meer verandert. Binnenkomende schepen met een diepgang van meer dan 13,7 meter.

  24, 8 en 3 uur voor aankomst helikopter Rendez-vous gebied.

  Aanroepen: LOA Kanaal.

  via: VHF 19.

  Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Bravo, Hotel, India, Juliet, Oscar, Uniform, Quebec.

  Via: Telefoon: 00 31 (0)255 564 500

  Via: Fax: 00 31 (0)255 53 25 35

  Telex: 71169 PIVTS NL

  Binnenkomende schepen met een diepgang minder dan 13,7 meter.

  6,3 en 1 uur voor aankomst uiterton.

  Aanroepen: LOA Kanaal.

  via: VHF 19.

  IMO/SRS. Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Bravo, Hotel, India, Juliet, Oscar, Uniform, Quebec.

  Via: Telefoon: 00 31 (0)255 564 500, Via: Fax: 00 31 (0)255 53 25 35

  Telex: 71169 PIVTS NL

  Vertrekkende schepen met een diepgang van meer dan 13,7 meter.

  8 uur voor vertrek.

  Aanroepen: LOA Kanaal.

  via: VHF 19.

  IMO/SRS. Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Bravo, Hotel, India, Juliet, Oscar, Uniform, Quebec.

  Via: Telefoon: 00 31 (0)255 564 500

  Via: Fax: 00 31 (0)255 53 25 35

  Telex: 71169 PIVTS NL

  Vertrekkende schepen met een diepgang van minder dan 13,7 meter.

  4 uur voor vertrek.

  Aanroepen: LOA Kanaal.

  via: VHF 19.

  IMO/SRS. Gegevens: IMO SRS items: Alpha, Bravo, Hotel, India, Juliet, Oscar, Uniform, Quebec.

  Via: Telefoon: 00 31 (0)255 564 500, Via: Fax: 00 31 (0)255 53 25 35

  Telex: 71169 PIVTS NL

  1.  Wanneer de loods niet aan boord kan komen van wege slecht weer of andere buitengewone omstandigheden, kan onder bepaalde condities aan een vastgestelde categorie schepen beloodsing op afstand worden gegeven.

  2.    Via: VHF 19.


  E-mailen
  Bellen
  Info